معرفی واحد آموزش پرستاری

 

تلفن داخلی: 119

 

شرح وظایف واحد آموزش پرستاری

 

سوپروایزر آموزشی مسئول فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری- مامایی را تحت نظارت مدیر پرستاری بر عهده دارد.

شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی

تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، طولانی مدت

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه

ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی

تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:38