معرفی واحد آموزش سلامت

نام مسئول: فاطمه محمودی

سمت :سوروایزر آموزش سلامت

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه

تلفن داخلی: 119              

شرح وظایف:

سوپروایزر آموزش سلامت مسئول فعالیتهای آموزشی و پژو هشی پرستاری مامایی تحت نظارت مدیر پرستاری را بر عهده دارد.

1. انجام نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار

2. تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی

3. برگزاری انواع جلسات انفرادی و گروهی بیماران

4. تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

5. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری

6. شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار

7. تعیین شاخص های آموزش به بیمار

8. همکاری با سوپروایزر آموزشی ، کنترل عفونت و ..

 

فایلهای آموزشی 

 

ادم ریه  

 /uploads/old/Contents/asset127/-ترومای سر.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/رنال کولیک-.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/سندرم حاد کرونری.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/فشار خون(1).pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/فیبریلاسیون دهلیزی.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/مننژیت.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/نارسایی قلبی(1).pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/کتابچه خود مراقبتی در بیماران قلبی.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/کتابچه خودمراقبتی در بیماران دیالیز-.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/کتابچه خودمراقبتی در کودکان.pdf

 

معرفی سایتهای آموزش سلامت 

http://iec.behdasht.gov.ir/

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 16:03