منشور حقوق بیمار

 

- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

 

این خدمات باید محترمانه، صادقانه، عادلانه، سریع و فارغ از تبعیض باشد. شرایط خاص بیمار(ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ...) در نظرگرفته شود.  در شرایط اورژانسی فارغ از الزام به تامین هزینه ، همراه و با فراهم سازی ، زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر باشد.

 

 

- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

 

اطلاعات شامل : هزینه های احتمالی، بیمه ها، نام و مسئولین اعضای کادر درمان، مفاد منشور حقوق، نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان، نحوه دسترسی به پزشک معالج، آموزش های لازم و تصاویراطلاعات ثبت شده در پرونده.

 

 

- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود

 

.بیمار در موارد  ذیل حق انتخاب دارد : انتخاب پزشک معالج، مرکزخدمات دهنده و نظرخواهی از پزشک دوم، شرکت در پژوهش، قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی و در صورت عدم وجود خطر زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب .

 

 

- اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود.

 

باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود. فقط بیمار ، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند. همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر اینکه خلاف ضرورت پزشکی باشد.

 

 

- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال درکیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذیصلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود آگاه و در صورت صحت ادعا، خسارت وارده جبران شود.

 

آخرین بروز رسانی : 1401/03/01 13:08