معرفی دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) مسئولیت نظارت و هدایت بر کلیه فرایندهای پرستاری را عهده دار می باشد. این واحد با استفاده از سوپروایزرین مجرب و کارآزموده و تحت نظر مدیر پرستاری وظایف خود را انجام می دهد که به اختصار شامل موارد زیر می باشد:

- بازدید روزانه از واحدهای درمانی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای بالینی

- تشکیل جلسات مدیریتی ماهیانه و رسیدگی بر مسائل و مشکلات مطرح شده

- توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان

- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

- بررسی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و پیگیری تهیه آنها

- آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقرارت بیمارستان و تامین نیازهای آموزشی

- نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقای بهره وری

- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون

- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) کادر پرستاری

- مشارکت در طرح های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن

- تصمیم گیری در ارتباط با مرخصی ها، ماموریتها و ... کادر پرستاری

- همکاری با هیئت رئیسه بیمارستان و کادر پزشکی در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان

اعضای دفتر پرستاری

 

ردیف

نام نام خانوادگی

 

1

حمیده رضایی

مدیریت پرستاری/کارشناس پرستاری

2

فاطمه محمودی

سوپروایزر آموزشی/کارشناس ارشد پرستاری

3

فریده فرضیپور

سوپروایزر بالینی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/کارشناس پرستاری

4

صدیقه نیک نژاد

سوپروایزر بالینی و مسئول رسیدگی به شکایات/ کارشناس پرستاری و کنترل عفونت

5

دلناز بخشی  پور

سوپروایزر بالینی و مسئول  ADR/ کارشناس پرستاری

6

سمیرا امیرخانی

سوپروایزر بالینی / کارشناس پرستاری

آخرین بروز رسانی : 1401/03/03 11:04