ریاست بیمارستان :

دکتر صائب مدرسی

پزشک عمومی  

 
 
   

 
مدیریت بیمارستان :
 
شجاع ستوده جیردهی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
   

   

 
 
 
مدیر خدمات پرستاری بیمارستان :
 
 
حمیده رضایی 
 کارشناس پرستاری
 
 
 

  
آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 13:57