داخلی   

مسئول بخش

 

دکتر عالیه جدی نیا 
 

سرپرستار بخش

خانم محبوبه تعلیمی 

تعداد تخت فعال

 

 12
 

تلفن داخلی

134

آخرین بروز رسانی : 1401/03/01 07:22