بخش اورژانس

مسئول فنی بخش:

 

دکتر صائب مدرسی
 

سرپرستار بخش:

 

خانم بهناز رفیع زاده
 

تلفن داخلی:

115

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 14:12