اطفال  

مسئول بخش

 

دکتر مهدی سلیمانی ضیابری
 

سرپرستار بخش

خانم محبوبه تعلیمی

تعداد تخت فعال

 

 4

 

تلفن داخلی

137

آخرین بروز رسانی : 1401/03/07 15:05