آزمایشگاه  

مسئول فنی بخش

 

دکتر صائب مدرسی
 

تلفن داخلی

 

117

 

شرح وظایف

 

نمونه گیری از بخشها وبیماران سرپایی جهت انجام آزمایشات مختلف
 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 14:55